Buduaari turg LIVE – üldtingimused

Buduaari turg LIVE
Buduaari turg LIVE — FOTO: 123rf.com

ÜLDTINGIMUSED

LEPINGU OBJEKT
1.1. Lepingu objektiks on ankeedis nimetatud ettevõtte (edaspidi Osaleja) poolt pinna (edaspidi Pind) üürimine osalemaks AS All Media Eesti (edaspidi Korraldaja) poolt korraldataval “09.09.2023 Buduaari LIVE turg“ üritusel (edaspidi Üritus).
1.2. Üritus toimub T1 Keskuses 09.09.2023.
1.3. Ürituse koordineerija Korraldaja poolt on Haike Kivissaar, Katrin Tust / e-posti aadress [email protected] (loetakse Lepingu mõttes Korraldaja avaldatud e-posti aadressiks).
1.4. Ürituse koordineerijaks Osaleja poolt arvestatakse ankeedis nimetatud isikut (samas nimetatud e-posti aadress loetakse Lepingu mõttes Osaleja avaldatud e-posti aadressiks).

PINNA ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE
2.1. Korraldaja annab Pinna Osalejale üle hiljemalt 09.09.2023 kell 09.30 (Pinna üleandmine).
2.2. Korraldaja lõpetab Ürituse Pinnal hiljemalt 09.09.2023 kell 18.00 (Pinna tagastamine).
2.3. Osaleja vabastab Pinna tagastamiseks sinna Ürituse ajaks paigaldatud seadmetest, vahenditest ja kaubast ning tagastab Pinna Korraldajale.
2.4. Osaleja on kohustatud kauba ning isikliku inventari 09.09 õhtul hiljemalt kell 18.30 T1 keskusest ära viima.
2.5. Juhul kui Osaleja ei vabasta Pinda, siis on Korraldajal õigus võtta Pinna ning selles asuvate esemete otsene valdus üle. Osaleja hüvitab täielikult kulud, mis seonduvad Pinnal olevate esemete kõrvaldamisega ja hoiustamisega.

OSAPOOLTE ÕIGUSED ja KOHUSTUSED
3.1. Osaleja õigused ja kohustused
3.1.1. Osaleja on kohustatud kasutama Pinda ainult Ankeedis fikseeritud otstarbel.
3.1.2. Osalejal tuleb oma tegevuses lähtuda Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.
3.1.3. Osaleja on kohustatud hankima tema tegevuseks kõik vajalikud load ning tasuma kõik tema tegevusega kaasnevad maksud. Korraldajal puudub vastutus juhul, kui Osaleja jätab vajalikud load nõuetekohaselt taotlemata.
3.1.4. Ürituse ajal on Osalejal õigus Pinnal kauplemiseks ja reklaamide paigutamiseks vastavalt Lepingu punktile 3.1.2. Pinnast väljaspool reklaamide paigutamine võib toimuda ainult vastaval eelneval kirjalikul kokkuleppel Korraldajaga.
3.1.5. Osalejal ei ole ilma kirjaliku kokkuleppeta õigust Pinda üle anda kolmandatele isikutele.
3.1.6. Osaleja on kohustatud edastama oma hinnangulise elektrienergia vajaduse ning muud Üritusega seonduvad olulised detailid lepingu sõlmimisel.
3.1.7. Osaleja kohustub tagama Pinnal asuvate seadmete, mehhanismide, energiaallikate ja -võrkude kasutamise ja käitlemise vastavalt ohutusnõuetele.
3.1.8. Osaleja kohustub hüvitama Korraldajale temaga lepingulistes suhetes olevate juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt T1 Keskusele tekitatud kahju (Lintgen OÜ hallatavale varale tekitatud kahjustused, näiteks, kuid mitte ainult – tegevused, mis on seotud reklaamitarvikute, materjalide, atribuutika, logode, kleebiste jms paigutamisega ning samuti mis tahes avariilised või erakorralised juhtumid, mis kahjustavad oluliselt Korraldaja hallatavat vara). Korraldaja hallatavale varale tekitatud mis tahes kahjustuste hüvitamine Osaleja poolt toimub Korraldaja või T1 Keskuse poolt esitatud arve alusel.

3.1.9. Keelatud on replica kauba müük.
3.1.10. Osalejal on keelatud ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta kaubelda Pinnal alkoholiga; tubakaga; narkootiliste ainetega; tulirelvadega ja replica toodetega.
3.1.11. Osalejal on ilma eelneva kokkuleppeta keelatud müüa kaupa, mis ei ole lepingus fikseeritud.
3.2. Korraldaja õigused ja kohustused
3.2.1. Korraldaja kohustub andma Pinna Osaleja kasutusse vastavalt asendiplaanile, millega saab tutvuda 1,5 tundi enne Ürituse algust.
3.2.2. Korraldajal on õigus kontrollida Pinna kasutamist Lepingu kehtivuse ajal ja teha Osalejale ettekirjutusi Lepingu tingimuste rikkumise lõpetamiseks. Korraldajal on õigus Leping ilma osavõtutasu tagastamata ühepoolselt üles öelda, kui Osaleja on rikkunud Lepingu punkte 3.1.9 – 3.1.11.
3.2.3. Korraldaja on kohustatud õigeaegse teavitamise korral tagama Osalejale elektrivarustuse.

TASU SUURUS JA ARVELDAMISE KORD
4.1. Osaleja tasub Korraldajale Pinna eest nimetatud summad (edaspidi Tasu).
4.2. Äriklient kohustub Korraldajale tasuma 100% Tasu broneerimistasuna viimase poolt esitatud arvete alusel 7 seitsme kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest. Juhul, kui Osapooled on kokku leppinud teisti, toimub Tasu maksmine vastavasisulise kirjaliku kokkuleppe alusel.
4.3. Juhul, kui Osaleja soovib tellida Korraldajalt Ürituse toimumise ajaks lisateenuseid, sõlmitakse täiendav sellekohane leping ning Korraldaja tasub teenuste eest lähtudes hinnakirjast ja Korraldaja poolt esitatud arve alusel. Vastasel juhul puudub Korraldajal kohustus tellitud teenust osutada.

LEPINGUST TAGANEMINE JA ÜRITUSE ÄRAJÄTMINE
5.1. Lepingust taganemine toimub kirjalikku taasesitamist võimaldava avalduse tegemisega teisele Lepingu Osapoolele. Leping loetakse nõuetekohaselt taganetuks peale kirjalikult taasesitavas vormis avalduse edastamist Lepingu Osapoole poolt avaldatud e-posti aadressile.
5.2. Juhul, kui Osaleja taganeb Lepingust vähem kui nädal enne Ürituse algust, kohustub ta igal juhul tasuma Korraldajale broneerimistasu vastavalt Lepingu punktile 4.2 või juhul, kui broneerimistasu on käesolevas punktis nimetatud taganemise hetkeks Osaleja poolt juba Korraldajale tasutud, ei kuulu see Korraldaja poolt Osalejale tagastamisele.
5.3. Juhul, kui Osaleja ei pea kinni Lepingu punktis 4.2 sätestatud maksetähtaegadest, on Korraldajal õigus Lepingust taganeda. Nimetatud põhjusel Lepingust taganemisel on Osaleja vastutav kõikide kahjude tekkimise eest, sh kolmandate isikute ees.

OSAPOOLTE VASTUTUS
6.1. Kumbki Osapool vastutab oma lepinguliste kohustuste täitmise eest ja on nende täitmisega viivitamisel kohustatud aitama igakülgselt kaasa viivituse põhjustanud asjaolude likvideerimisele.
6.2. Osapooled kohustuvad hüvitama teineteisele tahtliku käitumisega tekitatud kahju.
6.3. Juhul, kui Üritusega seonduvalt esitatakse kolmandate isikute poolt pretensioone, millega kaasnevad materiaalsed sanktsioonid, kohaldatakse sanktsioone selle Osapoole suhtes, kelle tegevus või tegevusetus antud pretensiooni põhjustas.
6.4. Osapooled kohustuvad esitama üksteise suhtes ilmnevad ja Lepingust tulenevad pretensioonid kirjalikult vähemalt 5 kalendripäeva jooksul kummagi Osapoole tegevusest, mis vastavalt Lepingu tingimustele on tõlgendatav Lepingu rikkumisena. Hilisemaid pretensioone ei ole kohustuslik arvesse võtta. Pretensioon loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui see on saadetud kirjalikult taasesitatavas vormis Osapoole poolt avaldatud e-posti aadressile.
6.5. Juhul, kui Osaleja teeb ümberkorraldusi Ürituse ajal Lepingu lisades kirjeldatud või esialgselt läbiräägitud plaanides, millega kaasnevad Korraldajale täiendavad tööd, kohustub Osaleja hüvitama Korraldajale ümberkorraldustega kaasnevad kulutused, mille Osaleja kohustub tasuma Korraldaja poolt esitatud arve alusel.
6.6. Kõikidelt Lepingus sätestatud ja tähtaegselt tasumata summadelt on Korraldajal õigus nõuda Osalejalt viivist, st iga viivitatud päeva eest 0,1% (null koma üks protsenti) tasumata summast.

FORCE MAJEURE
7.1. Osapoolte Lepinguga ettenähtud kohustuste täitmatajätmine või täitmise viibimine ei ole Lepingu rikkumine juhul, kui põhjuseks on force majeure asjaolud – eelkõige, kuid mitte ainult ilmastikust tingitud asjaolud ja loodusõnnetused, tulekahju, plahvatus, sõda, Lepingu täitmist oluliselt takistavad Riigikogu või Eesti Vabariigi Valitsuse aktid, embargo, streik, rahvarahutused või vägivaldne riigipööre.
7.2. Juhul, kui Osapool ei suuda täita talle Lepinguga pandud kohustusi force majeure asjaoludest tingituna, on ta kohustatud sellest teisele Osapoolele suuliselt teatama viivitamatult ja kirjalikult hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul peale force majeure asjaolude teket.
7.3. Force majeure asjaolude ilmnemise korral viibib Lepingust tulenevate kohustuste täitmine nimetatud asjaolude kestel, kuid mõlemad Osapooled kohustuvad võtma tarvitusele kõik võimalikud abinõud nimetatud asjaolude toimest põhjustatud tagajärgede likvideerimiseks.

KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS
8.1.Osapooled kohustuvad käsitlema Lepingut, selle lisasid ja Lepinguga täitmisega seotud infot konfidentsiaalse äriteabena ning mitte avaldama nende tingimusi ja/või sellega seonduvaid muid asjaolusid kolmandatele isikutele v.a juhul, kui seadusest ei tulene teisiti. Kolmandate isikutena ei käsitleta ettevõtte töötajaid (näiteks raamatupidaja), kes on vahetult seotud Lepingu täitmisega, juriidilisi nõustajaid, kohtuid või muid ametiasutusi, kellel on seadusest tulenev õigus teostada ettevõtte/isiku üle järelvalvet.
8.2.Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise korral kohustub rikkunud Osapool tasuma kannatanud Osapoolele leppetrahvi summas 1000 eurot.

MUUD TINGIMUSED
9.1. Leping jõustub Korraldaja poolt Üritusel osalemise kinnituse Osalejale edastamisest ja kehtib koos selle lisadega kuni Lepingus toodud tingimuste täitmiseni.
9.2. Osapooled kinnitavad Lepingu allkirjastamisega, et on lugenud ja aru saanud Lepingu tingimuste ja Lepingu lahutamatuks osadeks olevate lisade sisust ning nendest tekkivatest õigustest ja kohustusest.
9.3. Muudatused ja täiendused Lepingule kehtivad juhul, kui need on vormistatud kirjalikult taasesitatavas vormis ja poolte vastastikune tahe Lepingu muutmiseks ja samuti selle muutmise viisi osas on selgelt äratuntav (viitab Lepingu muutmisele).
9.4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.