Kasutajatingimused

Buduaari Privaatsuspõhimõtted

Buduaar Meedia OÜ (registrikood 10960706), aadress Peterburi tee 81, 11415 Tallinn (edaspidi Buduaar) pakub Teile võimalust tellida teenuseid, tooteid või osaleda erinevates tegevustes, mis on seotud Teie pakkumisega (edaspidi “Teenused”). Buduaar mõistab, et Teie isikuandmed on Teile tähtsad, ning on seetõttu pühendunud nende kaitsmisele ja austamisele.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas me käitleme Teie isikuandmeid, mida Teilt kogume või mida Te meile esitate. Lugege käesolevad Privaatsuspõhimõtted kindlasti hoolikalt läbi, et mõista meie põhimõtteid ning seda, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme ja kuidas me neid kasutada võime. Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu palume Teil nende Privaatsuspõhimõtetega aeg-ajalt uuesti tutvuda.

Me töötleme Teie isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest, kasutades selleks vastavaid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Me kasutame Teie isikuandmeid vaid neil eesmärkidel, mille jaoks need on kogutud ning neid andmeid ei töödelda hiljem viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas. Teie andmete töötlemisel järgime Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seaduseid.

Teie isikuandmete töötlemiseks võime kasutada volitatud töötlejaid. Sellisel juhul kasutame ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes garanteerivad, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab isikuandmete seadustes sätestatud nõuetele ja ühtlasi tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted kehtivad veebisaidil www.buduaar.tv3.ee (edaspidi “Veebileht”) ja selles olevates Teenustes („b-turg“, „tellimine“, „foorum“) kui te kasutate, olete kasutanud või kui soovite kasutada meie Teenuseid.

Kontaktinfo

Meie oleme Buduaar Meedia OÜ („meie“, „Buduaar“), oleme registreeritud Eestis, äriregistri koodiga 10960706), aadress: Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, Eesti.

Käesolevate Privaatsuspõhimõtetega seotud küsimuste, kommentaaride ja päringute esitamiseks palume saata e-kiri aadressile:  [email protected].

Teave, mida võime Teilt koguda

Kui tellite või kasutate Buduaari Teenuseid, võime Teilt koguda mõningaid või kõiki allpool loetletud isikuandmeid. Teave, mida kogume, sõltub sellest, millist Teenust Te kasutate või meilt tellite.

Andmed, mida võime koguda:

Andmed millega on võimalik Teid tuvastada, nagu ees- ja perenimi, sünniaeg või isikukood.

Kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja aadress. Kui võtate meiega ühendust, võime registreerida ka Teie kirjavahetuse aadressi.

Makse- ja finantsandmed, nagu arveldusarve number, makseinfo.

Kõik muu informatsioon, mida esitatakse meile meie Veebilehe kasutajaks registreerumisel, meie Teenusega liitumisel või meilt lisateenuste tellimisel. Samuti võime küsida Teilt teavet, kui teatate meile probleemist meie Veebilehega, kui soovime teha eripakkumisi või kui osalete loosimistel.

Kasutajaandmed, mida Te jagate meiega uuringute eesmärgil (reitingud, arvustused, vastused küsimustele ja teistele päringutele), millele Te ei ole tegelikult kohustatud reageerima.

Võime andmeid, mida saame Teie käest või läbi selle kui meie Teenuseid kasutate, täiendada Teie kohta avalikult kättesaadava teabega.

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmeteks ei loeta andmeid, mida ei saa isiku tuvastamiseks kasutada. Andmeid, mida ei loeta isikuandmeteks võime koguda, kasutada, edasi anda ja avaldada mis tahes eesmärkidel.

Te võite nõuda, et Teie isikuandmeid ei avaldataks, kuid valdavalt on isikuandmed, mida Teilt küsime, vajalikud Teile Teenuse osutamiseks. Kui meil ei ole vajalikku teavet, siis ei saa me oma Teenuseid osutada.

Pange tähele, et Teie poolt meile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutate ainult Teie ise.

Andmete kasutamine, nende kasutamise eesmärk ja õiguslik alus andmete töötlemiseks

Me töötleme Teie isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate protseduuride läbiviimiseks, andmesubjekti nõudel, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie juriidilise kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvi korral, et pakkuda Teile Teenuseid või muul klienditeeninduslikul eesmärgil järgmiselt:

Teie või Teie esindaja tuvastamiseks; maksete kinnitamiseks;
Teile meie Teenuste pakkumiseks ja selleks, et olla abiks tõrgete kõrvaldamisel; selle tagamiseks, et meie Veebilehe sisu esitatakse Teile ja Teie seadmesse kõige tõhusamal moel; uuringute läbiviimiseks, et pakkuda Teile paremat kasutajakogemust;
Teile tellimuse ja maksete kohta info edastamiseks;
Teiega Teie abonemendi, buduaar.ee konto või Teenuste ostu osas suhtlemiseks; teavitamaks Teid tellitud teenuses tehtavatest muudatustest; telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgil, et tõendada Teie ja meie vahelisi kokkuleppeid ja et Teid paremini teenindada (need telefonikõned on konfidentsiaalsed); Teie lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral edastamaks Teie ja Teie võlgnevuse kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, võlgnetav summa, maksega viivitusse sattumise aeg, võlausaldaja, jms) Krediidiinfo AS-le, muule maksehäirete andmebaasi töötlejale ja/või võlgnevusi käsitletavatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale. Andmed edastatakse vastavas maksehäirete andmebaasis avaldamise eesmärgil. Juhul, kui Te olete enda võlgnevuse likvideerinud, on Teil õigus nõuda vastavate isikute poolt Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist;
Me töötleme Teie isikuandmeid Teiepoolse päringu korral, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie õigustatud huvi korral, turunduslikul eesmärgil ja selleks, et Te saaksite Buduaarilt uudiskirju ja pakkumisi e-posti, SMS-i, telefoni või muudel elektroonilistel viisidel järgmiselt:

Teile Teenuste, pakkumiste, uudiste, teabe ja toodete edastamiseks, mida Te meilt soovite või mille kohta usume, et need võiksid Teid huvitada, Teile meie uudiskirja saatmiseks. Pange tähele, et Te võite alati uudiskirjast loobuda, vajutades kirja jaluses sisalduvale loobumise viidale.
Samuti võime kasutada Teie andmeid või valitud kolmandatel isikutel kasutada Teie andmeid, seda kirjeldatakse täpsemalt allpool (vt jagu „Teie andmete avaldamine“).

Kus ja kui kaua me Teie isikuandmeid hoiame

Kõiki Teie poolt meile edastatud andmeid hoitakse meie turvalistes serverites. Kõik maksetehingud krüpteeritakse tehnoloogia tööstusharu standardile vastava tehnoloogia abil. Kui oleme andnud Teile (või lasknud Teil valida) parooli, mis annab Teile juurdepääsu meie Veebilehe teatud osadele, siis vastutate Teie selle eest, et hoida see parool konfidentsiaalsena. Paneme Teile südamele, et Te ei avaldaks seda parooli kellelegi. Kui võimalik, peaksite avalikes ja jagatud seadmetes iga külastuse järel välja logima. Kui müüte või tagastate arvuti või seadme, milles saite Buduaari Teenust kasutada, siis peaksite kõigepealt välja logima ja seadme deaktiveerima. Kui Te ei hoia oma parooli või seadet turvaliselt või kui Te ei logi välja või ei deaktiveeri oma seadet, siis võivad järgmised kasutajad saada juurdepääsu Teie kontole ja Teie isikuandmetele.

Andmete edastamine Interneti kaudu ei ole veel täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et Teid kaitsta, ei saa me andmete edastamisel nende turvalisust garanteerida ega võta endale vastutust, kui keegi saab sellele volitamata juurdepääsu. Kõigi andmete edastamine meie Veebilehe kaudu toimub Teie enda vastutusel. Kui me oleme Teie andmed kätte saanud, siis kasutame rangeid meetodeid ja turvameetmeid, et takistada neile volitamata juurdepääs.

Teie isikuandmete töötlemine lõpetatakse, kui see pole enam vajalik. Andmete säilitusperiood on seotud Teiega sõlmitud lepinguga, meie õigustatud huviga või muu seaduses nõutud alusega.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Teilt kogutud andmeid võidakse edastada ja hoida väljaspool Euroopa Liitu („EL“) ja/või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“). Samuti võivad neid andmeid töödelda meie heaks või mõne meie tarnija heaks töötavad töötajad, kes tegutsevad väljaspool ELi ja/või EMPd. Sellised töötajad võivad tegeleda Teie tellimuse töötlemisega, Teie makseandmetega ja tugiteenuste osutamisega. Oma isikuandmeid sisestades nõustute nende sellise edastamise, hoidmise ja töötlemisega. Me teeme kõik vajaliku ja mõistliku, et Teie andmeid käideldaks turvaliselt ja kooskõlas käesolevate Privaatsuspõhimõtetega. Lisaks, andmete edastamine saab toimuda ainult siis, kui kolmas riik tagab isikuandmete kaitse piisava taseme või on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele). Teie taotlusel anname Teile rohkem informatsiooni, milliseid Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse.

Teie andmete avaldamine

Me võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil on mõistlik alus arvata, et nende andmete avaldamine on vajalik:

kui me müüme või ostame mis tahes äri või varasid, siis võime Teie isikuandmeid potentsiaalsele ostjale või müüjale avaldada;
kui Buduaari või olulise osa selle varadest omandab kolmas isik, siis on üks võõrandatavatest varadest Buduaari klientide isikuandmed;
kui peame avaldama või jagama Teie isikuandmeid, et täita mistahes seaduslikku kohustust, eeskirja, õiguslikku menetlust või valitsusasutuse nõuet või et jõustada või kohaldada meie Üldtingimusi, sealhulgas uurida potentsiaalseid rikkumisi. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et vältida pettusi ja vähendada krediidiriski, avastada või vältida ebaseaduslikke või kahtlustatavalt ebaseaduslikke tegevusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul moel nende vastu võidelda.
Võime kasutada kolmandatest isikutest ettevõtteid, kes meile teenuseid osutavad, näiteks osutavad taristu ja IT teenused (muuhulgas andmete hoidmine), töötlevad krediitkaarditehinguid, osutavad klienditeenindust, koguvad andmeid võlaanalüüsiks ja andmete parandamiseks ning klientide päringute kohta ja teostavad muid statistilisi analüüse. Neil ettevõtetel võib olla juurdepääs Teie andmetele, et oma teenuseid osutada. Me ei volita neid ettevõtteid Teie isikuandmeid kasutama ega avaldama, välja arvatud meile vajalike teenuste osutamiseks.

Kui Te ei taha meie uudiskirja saada, siis võite oma eelistusi igal ajal muuta. Selleks klikkige kirja jaluses sisalduvale loobumise viidale või kontakteerudes meiega Teile sobival ajal aadressil [email protected]. Pange tähele, et Te ei saa loobuda teatud kirjavahetusest meiega, näiteks seoses Teie konto tehingutega või uuendustega meie Teenustes, mida Te tellite.

Juurdepääs teistele veebilehtedele

Mõningatel juhtudel võib meie Veebileht sisaldada viiteid veebilehtedelt ja veebilehtedele, mis kuuluvad meie võrgustikupartneritele ja reklaamijatele. Kui külastate mõnda neist veebilehtedest, siis pidage silmas, et neil veebilehtedel on/võivad olla oma Privaatsuspõhimõtted ja meie ei vastuta nende tingimuste eest. Lugege kindlasti nende Privaatsuspõhimõtted läbi, enne kui neile veebilehtedele oma isikuandmeid esitate.

Andmesubjekti õigused

Oma isikuandmete suhtes on Teil järgnevad õigused:

õigus tutvuda enda andmetega. Teil on õigus saada meilt teavet selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning juhul kui töötlemine leiab aset, siis sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja teabega, mis on sätestatud seadustes;
õigus andmete parandamisele;
õigus andmete kustutamisele, näiteks, kui andmed ei ole enam vajalikud või kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul, kuid Te olete enda nõusoleku tagasi võtnud ja meil ei ole muid õiguslikke aluseid Teie andmete töötlemiseks;
õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil me hindame, kas Teil on õigus oma andmete kustutamisele;
õigus saada ja soovi korral edastada teistele vastutavatele ja/või volitatud töötlejatele struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile esitanud ja mida me töötleme Teie nõusoleku või Teiega sõlmitud lepingu alusel;
õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise kohta, mis põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töötleme andmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil;
õigus võtta enda nõusolek tagasi igal ajal, ilma, et see mõjutaks sellele eelneva töötlemise õiguspärasust; Privaatsuspõhimõtete muudatused

Kõikidest tulevastest muudatustest meie Privaatsuspõhimõtetes antakse teada käesoleval veebilehel, vt eelpool. Sobivusel teatatakse Teile neist ka e-posti teel. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, välja arvatud juba olemasolevatele tellijatele, kelle jaoks jõustuvad muudatused 30 päeva pärast nende väljakuulutamist, kui ei ole märgitud teisiti.

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (www.aki.ee), kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub Teie õigusi või seadust.


Foorumi ja B-Turu kasutamise reeglid

1. Kommenteerimine ning foorumi reeglid

1.1 Kasutajatel on võimalik avaldada endapoolseid kommentaare piltidele, uudistele jms. Buduaari toimetus ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja. Sama kehtib Buduaari internetiportaali kasutajafoorumis!

1.2 Toimetus ei vastuta artiklitele ning foorumis lisatud kommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid võtab õiguse kustutada selliseid, mille sõnumiks on reklaam või mis ei vasta Eesti Vabariigi seadustele, rikuvad kolmandate isikute õigusi või ei ühti üldtunnustatud moraalinormidega nii sisult kui keelekasutuselt.

1.3 Selleks on eelkõige kommentaarid ning foorumipostitused, mis:

1.3.1 on kirjutatud teise isiku nimel või tõenäoliselt seda on,

1.3.2 on solvavad kellegi isiku suhtes,

1.3.3 sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid või on muul viisil sündsusetud,

1.3.4 õhutavad vaenule, vägivallale või muule ebaseaduslikule tegevusele,

1.3.5 sisaldavad reklaamlinke, -tekste või teisi kommertspakkumisi.

Korduvate rikkumiste puhul jätab toimetus endale õiguse kasutaja IP-aadress blokeerida.

2. Kasutajate omand ning isikuandmete salastatus

2.1 Kasutajate poolt esitatud pildimaterjali avaldajaks on esitaja ja selle kasutamise luba tuleb küsida avaldajalt, nende avaldamine ilma eelneva autori nõusolekuta mujal massimeedias on keelatud. Muude materjalide saatmisel või avaldamisel Buduaar Meediale annate enda nõusoleku vastava materjali kasutamiseks, sh reprodutseerimiseks, levitamiseks ja esitamiseks Buduaar Meedia poolt. Kasutamisel viidatakse autorile.

2.2 Kõik ülejäänud materjalid ja pildid on Buduaar Meedia omandiõigustega kaitstud või kuuluvad vastavalt kokkuleppele Buduaar Meedia koostööpartneritele ja nende kopeerimine ning kommertseesmärkidel avaldamine või massimeedias kasutamine ilma nõusolekuta on keelatud.

2.3 Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse toimetusele avaldamiseks Buduaari internetiportaalis, ei kuulu tasustamisele, välja arvatud siis, kui pooled ei lepi eelnevalt kokku teisiti.

2.4 Buduaar Meedia garanteerib internetiportaali kasutajate isikuandmete salastatuse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel ning erikokkulepete korral (võimalike kampaaniate, mänguvõitude jne võitjate avaldamisel).

2.5 Buduaar Meedia jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.

Täiendavate küsimuste korral palume kirjutada [email protected]

 

3. Kauplemiskeskkond Buduaari Turg (B-Turg) tingimused

3.1 Kauplemiskeskkond on Buduaar.ee keskkond, mis on mõeldud eraisikute omavaheliseks kauplemiseks või Buduaar Meedia poolt aktsepteeritud äriisikute pakkumiste esitamiseks eraisikutele.

3.2 Kauplemiskeskkonnas on kohustatud end äriisikuna registreerima kõik firmad või eraisikud, kes:

3.2.1 müüvad uut kaupa,

3.2.2 pakuvad teenust,

3.2.3 vahendavad kauba- või teenusepakkumisi.

3.3 Kauplemiskeskkonnas äriisikuna registreeritud kasutajatel on lisaks õigus avaldada oma poeruumide, interneti- või e-poe jms aadresse.

3.4 Eraisiku pakkumisena on Buduaari turul õigus müüa vaid oma isiklikke asju. Kui müüd uusi asju, vahendad kaubapakkumisi, müüd või pakud teenust, siis palun registreeri end müüma äriisikuna.

3.5 Kauplemisreeglite rikkumise korral on Buduaaril õigus kuulutus raha tagastamata maha võtta.

3.6 Kohustuslik on esitada ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Keelatud on selliste andmete esitamine, mis on eksitavad või ebatäpsed, samuti peavad edastatavad tekstid, fotod ja andmed olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. Buduaari turul on keelatud kolmandate isikute nõusolekuta nende andmete, tekstide või fotode kasutamine.

3.7 Esitaja kinnitab käesolevate kasutamistingimustega nõustumisel, et tema poolt avaldatavad andmed:

3.7.1 ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged;
3.7.2 ei sisalda pakkumisi selliste teenuste osutamiseks või selliste kaupade müügiks, mille osutamine või müük on vastuolus õigusaktidega või heade kommete ja tavadega;
3.7.3 ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/müügiks, sh on keelatud müüa alkoholi- ja tubakatooteid, ravimeid, relvasid jm eriluba vajavaid toooteid;
3.7.4 ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi;
3.7.5 on kooskõlas õigusaktide ning heade kommete ja tavadega.

3.8 Pooled sõlmivad tehinguid ilma Buduaar Meedia sekkumiseta ning vastutavad ise kõigi nimetatud tehingute sõlmimise ja täitmise eest.

3.9 Buduaar Meedia ei vastuta Kauplemiskeskkonna kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest nende esitajate poolt.

3.10 Samuti ei vastuta Buduaar Meedia Kauplemiskeskkonna kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmisel, müümisel või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.

3.11 Kuulutuse esitaja kohustub koheselt muutma või kustutama enda poolt sisestatud andmeid juhul, kui mõni tema poolt Kauplemiskeskkonnas avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks.

3.12 Varastatud kauba müük on Eesti Vabariigi seadusandluse kohaselt keelatud, mistõttu ei ole selline tegevus lubatud ka Kauplemiskeskkonnas Buduaari Turg.

3.13 Buduaar ei tee ettekirjutusi üksiku toote müümisel, kuid müües tooteid ärilisel eesmärgil, on müük lubatud ainult kooskõlas ametlike maaletoojatega Eestis.

3.14 Mittekooskõlas tasuliste kuulutuste mahavõtmisel Buduaari poolt raha ei tagastata.

3.15 Kuulutused on kauplemiskeskkonnas Buduaari turg aktiivsed 30 päeva ning kui selle aja jooksul kuulutust ei uuendata/muudeta, muutub kuulutus mitteaktiivseks. Kuulutused, mis on olnud mitteaktiivsed (st muutmata/uuendamata) 3 kuud, on Buduaaril õigus kauplemiskeskkonnast eemaldada.

3.16 Tallinki reisiteenuseid ja soodusreise võimaldavaid andmekandjaid (kinkekaardid, sooduskupongid, kleebised või muud reisiteenuseid) ei ole lubatud müüa kolmandate isikute poolt, kel puudub vastav Tallinki luba.

3.17 Seega, Kauplemiskeskkonnas taolise toote avastamisel, mis teie arvates on varastatud, palume kontakteeruda koheselt Eesti Politseiga ning menetluse algatamisel viimase poolt edastatakse kuulutaja andmed politseile. Muudel juhtudel vastavalt isikuandmete kaitse seadusele Buduaar isikute andmeid ei avalda!

3.18 Kui teha taotlus B-Raha kandmiseks pangakontole, siis kantakse raha üle 24h jooksul taotluse tegemisest arvates (v.a nädalavahetused, sest siis pangaülekandeid ei toimu). Kui taotlus tehakse vahetult pärast raha B-kontole kandmist ning raha ei ole vahepeal B-turul teenuste tellimiseks kasutatud, siis sama summa tagasi pangakontole kandmise eest tuleb tasuda 1€ teenustasu. Kui kasutaja pangakonto, millelt B-raha B-kontole laetakse, on erinev pangakontost, millele see tagasi tellitakse (ilma vahepealseid tehinguid tegemata), on Buduaaril õigus tehingute kohta aru pärida ning B-raha ülekanne pangakontole peatada.

3.19 Buduaar Meedia jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.

Lisaküsimuste korral palume saata kiri aadressile [email protected]